Algemene Voorwaarden

WadWerkt persoonlijk leiderschapsreis

  1. Op alle met ‘WadWerkt persoonlijk leiderschapsreis’ (verder afgekort als WadWerkt) gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met WadWerkt gesloten overeenkomsten leiden voor WadWerkt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij WadWerkt gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van WadWerkt verlangd kan worden.

2.2 Als WadWerkt voor de uitvoering van een met WadWerkt gesloten overeenkomst derden inschakelt, is WadWerkt gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voor zover WadWerkt voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is WadWerkt uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating

3.1 Door WadWerkt aangeboden opleidingen en begeleidingstrajecten (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.2 Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

Optie

U heeft een optie geplaatst en met het aanvinken voor akkoord van de Algemene Voorwaarden van WadWerkt, geeft u akkoord om na mondeling of schriftelijk akkoord voor definitieve deelname uw optie om te zetten naar een definitieve aanmelding.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opleidingen/workshops/begeleidingstrajecten
4.1.1 Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Incompany en coaching
4.1.2 Bij annulering van door WadWerkt op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/workshops/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door WadWerkt gemaakte (door WadWerkt te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door WadWerkt gemaakte kosten.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.3 Als de met WadWerkt gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met WadWerkt gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4.4 WadWerkt heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de deelnemer aangewezen vervangende deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan WadWerkt betaalde bedrag.

Prijzen, facturering en betaling

5.1 Alle door WadWerkt opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.wad-werkt.nl.

5.2 WadWerkt factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

5.3 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betalingen is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Uitspanning

  1. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

  1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door WadWerkt ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft WadWerkt houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.1 WadWerkt is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan WadWerkt toe te rekenen tekortkoming is WadWerkt alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WadWerkt. Als WadWerkt gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met WadWerkt gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

  1. Door het aangaan van een overeenkomst met WadWerkt wordt aan WadWerkt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal WadWerkt uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. WadWerkt zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

WadWerkt
Wolfhezerweg 39
6874AA Wolfheze
KvK nr. 71182438
BTW nr. NL8586.12.124.B01

Versie 1.1
maart 2018